Påsen innehåller 52 brickor.

AA EEEEE IIII OO UU Y Å ÄÄ ÖÖ B DDDD F GG KKK LLLLL MMM NN RRRR SSSSS TTTTT X Z ?