Påsen innehåller 24 brickor.

AAA IIII OOO U ÅÅ F G J KK LL NN RR SSS TT VV